Gmina Trzebnica - dbamy o zdrowie mieszkańców przez cały rok!
×

Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA-ZDRÓJ sp. z o.o zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Gminnego Centrum Medycznego TRZEBNICA-ZDRÓJ sp. z o.o.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-04.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2024-03-05.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

W chwili obecnej prowadzony jest audyt dostępności treści. po zakończeniu audytu (przed 30.04.2021) zostaną wskazane treści niedostępne

Wynik analizy pod względem zgodności

DeklaracjaDostepnosci.pdf - data dodania: 2021-03-18 00:00:00

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-18.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://gcm.trzebnica.pl/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Katarzyna Żmuda-Adamska, sekretariat@gcm.trzebnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71/ 308-45-81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

55-100 Trzebnica, ul. Kościuszki 10
Tel.: +48713120510
E-mail:
Strona internetowa: http://www.gcm.trzebnica.pl/

Dostępność architektoniczna

Gminne Centrum Medyczne Trzebnica-Zdrój sp. z o.o. posiada siedzibę pod adresem: ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
Opis dostępności architektonicznej:
·      do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od ul. Wojska Polskiego, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy Przychodni oraz drugie wejście – boczne z tyłu budynku – od ul. Kościuszki – czynne w godzinach Pracy Punktu Szczepień,
·      ze względu na lokalizację Przychodnia posiada parking ogólnodostępny oraz miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, 
·      zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń: komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie bez progów, zewnętrzna rampa podjazdowa dla niepełnosprawnych, komunikacja pionowa – winda,
·      przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych,
·      zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablica z informacją o lokalizacji gabinetów znajduje się na parterze przy wejściu głównym budynku, na każdym piętrze oraz w windzie, w której dodatkowo informacja głosowa wskazuje dane piętro. Na elewacji frontowej przy wejściach do budynku umieszczona została także informacja z nazwą podmiotu,
·      zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
·      zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – w trakcie ewakuacji wyznaczono osoby spośród pracowników, którzy udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami,

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.